Kariyer Üniversite

Üniversite

Ekonometride modelleri açıklamada kullanılan bir çok ekonometri terimleri arasında hata terimini açıklamada kullanılan sabit ve değişen varyans durumlarını açıklamaya çalışırsak; Homoscedasticity ve Heteroscedasticity Nedir Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur. Sabit Varyans Gauss-Markov varsayımlarından biri hata teriminin varyansının sabit olduğunu söyler. Bu varsayıma göre...
1930-1950 Korumacı Ticaret Politikaları Dönemi Cumhuriyeti kuran kadrolar tam bağımsızlığın ancak milli bir ekonomi kurularak sağlanabileceğine inanmaktalardı. Milli bir ekonomi kurulması için itici güç olarak görülen sanayi sektörü, liberal politikaların yürütüldüğü 1923-1929 döneminde yeterince gelişmemiştir. 1929 Büyük Buhranının etkileri de buna eklenince siyasi otorite ekonomi politikalarında değişikliğe gitmeye mecbur kalmıştır....
1996 Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Entegrasyonu Sonrası Dönem Türkiye ile AET ilişkileri 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile başlamış ve 1973 yılında imzalanan Katma Protokol ile yeni bir sürece girmiştir. Yeni süreçle, taraflar arasında 22 yıl sonra, yani 1995’te gümrük birliği yapılması kararlaştırılmıştır. (Kepenek, 2012, s. 303) Fakat 1990’lara...
Türkiye ekonomisi 1980’lerin başında, döviz sıkıntısı yüzünden ödeme güçlükleri yaşayan, dış ticaret dengesi açık veren, sanayi üretiminde aksaklıklar yaşayan, işsizlik ve enflasyonu bir arada yaşayan sorunlu bir yapı göstermektedir. (Seymen D. A., 2009, s. 27) Bu olumsuz tablo uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikasının sorgulanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak “24...
1950-1962 Kısmi Liberalizasyon Dönemi 1950 yılına gelindiğinde kısa süre önce kurulmuş olan Demokrat Parti(DP) 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelmiştir. DP’nin ekonomik görüşü liberal ekonomi politikalarının uygulanmasıydı. DP iktidara geldikten sonra Türkiye ekonomisinde liberal etkiler görülmeye başlandı. Hatta DP’nin iktidara geldiği 1950’den sonra yürütülen ekonomi politikalarının “Barker...
Türkiye’nin dış ticaretinin tarihsel gelişimini bölümlere ayırarak incelemek faydalı olacaktır. İncelemede dikkate alınacak dönemler şunlardır; (Seymen D. A., 2009, s. 12) 1) 1923-1929 Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Dönemi 2) 1930-1950 Korumacı Dış Ticaret Politikaları Dönemi 3) 1950-1962 Kısmi Liberalizasyon Dönemi 4) 1963-1980 Planlı Kalkınma Dönemi 5) 1980 Sonrası Dışa Açılma Dönemi 6) 1996-… Avrupa Birliği ile...
Bu yazımızda ekonomi ile finans arasındaki farklara yer vermeye çalışacağız. Ekonomi ile finans terimleri çoğu kez iç içedir. Finans, ekonominin türevlerinden biri olup kategorilere ayrıldığı zaman bir çok bölümünden sadece birisidir. Temel hatlarıyla bu terimlerin ne olduğunu açıklayacağız sonra da ekonomi ve finans arasındaki farkları belirteceğiz. Ekonomi, sosyal bir bilim...
Bu yazımızda iktisat nedir ve iktisat mezunu ne iş yapar konularını detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Gördüğümüz kadarı ile de İİBF bölümleri arasında en çok merak edilen de iktisat bölümüdür. Bizde bize gelen sorulardan yola çıkarak bilgi vermeye çalışacağız. İktisat Bölümü Nedir İktisat bölümü, İİBF içerisinde tak başına bilim olma özelliğine...
İnsanın seçemediği şeyler arasında görünüşü, ailesi gibi bir de ait olduğu ve ait hissettiği ülke vardır. Bazı insanlar bizden bağımsız verilen bu kararlara olumsuz yaklaşır, bazıları ise göreceli olarak daha pozitif bir yaklaşım ortaya koyarlar. Ben her zaman aidiyet duygusunun gücüne güvenmiş bir insan olarak umutsuzluğa kapılmanın korkusunu çok...
Matematiksel Yetenek Şüphesiz matematik birçok bilim dalında olduğu gibi iktisat biliminde de önemli yere sahiptir. İyi bir ekonomist olmak için matematik çok önemli olsa da tek başına yeterli değildir. Çünkü ekonomi sadece sayılarla boğuşan bir bilimin ötesinde sosyal tarafı da ağır ve önemli olan bir bilimdir. Bence iyi bir iktisatçı...